Volume : VIII, Issue : I, January - 2019

TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pathology
Dr. Abhiyutthan Singh Jadaon, Dr. Mukesh C Arya
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Surgery
Dr. Priya Singh, Prof. Dr. Sharique Ahmad, Dr. Sudarshana Gogoi, Prof. Dr. A N Srivastava
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pathology
Kanhaiya Lal Kishnani, Anuj Dubey, Priya Jain
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anaesthesiology
Prempal Kaur, Priyanka Gusain, Jaspreet Singh, Saurav Mahajan
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Ophthalmology
Sriram. S, Arul Amutha Elizabeth, Inbaraj. S. D
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pharmacology
TABLE OF CONTENT     Subject
Usha Wasnik Chemistry
Dr. Juhi Nazaan Chemistry
Shibli K Management
Mrs. Madhuri V. Sarwade Law
K. Sivakumar Botany
Smt. R. S. Renuka, Dr. A. R. Viswanatha Economics
Hariharan R, Logeswari S Management
P. Meenakshi Psychology
Deepa T M Economics
Dr. Kankipati Srinivasa Rao, K. Venkateshwarlu Commerce