Volume : V, Issue : XI, November - 2016

TABLE OF CONTENT     Subject
A. Rajesh Kumar, K. Sampath Kumar Singh, Niharika . B
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
ENT
Vasukinathan Arokyamuthu, Pratheeba Durairaj, Edward Johnson Joseph, J. Rosebell
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anesthesiology
Dr P. Ramesh, Dr B. Murali Krishna
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anesthesiology
Abhishek Khatri, Satyashree B, Kartar Singh, Ramgopal Sharma, Amit Mittal, Rikki Singal
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Gastroenterology
Pratheeba Durairaj, Vasukinathan Arokyamuthu, Edward Johnson Joseph, Dipin Mani
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anesthesiology
Dr Abhishek Dwivedi, B P Singh
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Radiology
Dr Deepak Chaudhary, Dr Yasir Ali Khan
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Orthopaedics
Dr Elumalai Ganesan, Dr K Ganesa Moorthy
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
General Medicine
Dr. G. Swarna Latha Devi, Dr. P Ravi Chandra Varma, Dr Viola Rachel
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
General Medicine
Dr. Chendhil Raja, Dr. Rama Selvam
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anesthesiology
TABLE OF CONTENT     Subject
N. Jayaramappa Engineering
Dr Pawanveer Political Science
B. Krishnamurthy, Dr. G. Sivaramakrishnan Management
V. Saraswathi History
Dr. Alpana Tyagi, Dr. Hyacinth Highland, Dr. Rajula T Science
Manju R Commerce
Avinash Mishra Engineering
Mahimati Salen Toppo Economics
Dr Amitha P Marla Management
Dr. M. Yadagiri, Mr. M. Vijay Kumar Management